Vedtekter

Vedtekter for Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan.

Gjeldende vedtekter – etter endringer foretatt på landsmøtet 21 april 2012 og landsmøtet 10 mai 2014.

§ 1 – Organisasjonens formål

Vennskapssambandet Norge – Vest-Balkan er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å styrke og utvikle vennskapsforbindelsene mellom nordmenn og befolkningen i det tidligere Jugoslavia. I samarbeid med nasjonale myndigheter, beslektede organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og enkeltpersoner skal Sambandet iverksette og støtte tiltak for kultur- og næringsutvikling, ungdomsutveksling og vennskapsbesøk, og stimulere til opprettelse av nye vennskapsavtaler mellom kommuner, bedrifter og institusjoner. I realiseringen av organisasjonens formål er den Norske Forening – Serbia (Norveško društvo – Srbija) en viktig samarbeidspartner.

§ 2 – Medlemskap

2.1 Adgang til å bli medlemmer har alle som støtter organisasjonens formål, og som betaler den til enhver tid fastsatte medlemskontingent.2.2 Kommuner, fylkeskommuner, institusjoner, foreninger og firmaer kan tegne medlemskap. Medlemskap meldes til styret, som bestemmer årlig kontingent og representasjonsadgang på landsmøter.

§ 3 – Organisasjon

3.1 Organisasjonen har denne oppbygningen:LandsmøtetStyretArbeidsutvalg/sekretariat

§ 4 – Landsmøtet

4.1 Landsmøtet er organisasjonenes øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år innen 1. juni. Styret fastsetter møtested.

4.2 Styret sender skriftlig innkalling til landsmøtet, med minst en måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes styret minst 3 uker før landsmøtet.

4.3 Ordinær saksliste for landsmøtet er denne:

– Konstituering/valg av møteleder, sekretær og 2 utsendinger til å undertegne protokollen

– Melding for 2-årsperioden

– Regnskap med revisjonsberetning for 2-årsperioden

– Budsjettforslag for neste 2-årsperiode

– Fastsettelse av kontingentArbeidsprogram for neste 2-årsperiode.

– Innkomne forslag

– Valg av styre for neste 2-årsperiode

– Valg av revisor

– Valg av valgkomite med leder og 2 medlemmer

– Valg av andre komiteer som vedtas opprettet

Til årsmelding og regnskap har ikke styret stemmerett.

4.4 Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom styret eller 1/3 av medlemmene ber om det.

§ 5 – Styret og arbeidsutvalg

Styret skal bestå av leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer med 1 varamedlem. Styrets sekretær eller kasserer fungerer som nestleder. Arbeidsutvalget består av leder, sekretær og kasserer, og har ansvaret for den daglige driften. Av praktiske og økonomiske årsaker bør medlemmene i arbeidsutvalget så vidt mulig komme fra samme geografiske område.

§ 6 – Kontingent

6.1 Landsmøtet fastsetter medlemskontingenten som blir gjeldende fra neste årsskiftet.

§ 7 – Vedtektsendring og oppløsning

7.1 Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta endringer i vedtektene. Forslag til slike endringer sendes styret senest 2 måneder før landsmøtet.

7.2 Vedtak om oppløsning av organisasjonen må fattes av et landsmøte med minst 4/5 flertall.I tilfelle vedtak om oppløsning, vedtar landsmøtet også hvordan organisasjonens midler skal disponeres og hvordan øvrige forhold skal ordnes.

Vedtekter i PDF finner du her