Landsmøte

Protokoll fra landsmøtet 10. juni 2020 i Mosjøen

Protokoll fra Landsmøte i Vennskapssambandet Norge-Vest-Balkan 10. juni 2023

 


Protokoll fra landsmøtet lørdag, 21. mai 2016 i Mosjøen

Protokoll fra landsmøtet lørdag, 21. mai 2016 i Mosjøen

Sted: Fru Haugans Hotell
Tid: kl.11.30 – 13.30
Til stede: Wenche Malmedal, Knut Solberg, Harald Hegle, Arnt Tore Andersen, Elsa Margrethe
Wærum, Rolf Fjellestad, Bjørn Davidsen, Vojislav Novakovic, Ketil Tverrå, Franziska Wika

Sak 1: Åpning av landsmøtet 2016

Leder Wenche Malmedal ønsket landsmøtedeltakerne velkommen.
Musikalsk åpning ved Tor Alvin Wika og Franziska Wika

Sak 2: Konstituering av landsmøtet

– Godkjenning av saksliste og innkalling:

Vedtak: Saksliste og innkalling godkjennes

– Valg av møteleder:

Vedtak: Wenche Malmedal ble valgt som møteleder

– Valg av sekretær:

Vedtak: Franziska Wika ble valgt som sekretær

– Godkjenning av fremmøtte representanter:

Ansvar Harald Hegle: alle frammøtte har betalt kontingent og er godkjente delegater.

– Valg av representanter til å underskrive protokollen:

Vedtak: Elsa Margrethe Wærum og Knut Solberg ble valgt til å underskrive protokollen

Sak 3: Årsmelding for perioden april 2014 – april 2016

Leder Wenche Malmedal la fram årsmelding 2014-2016. Årsmelding ble sendt ut til medlemmene i forkant av landsmøtet på Mail. Wenche Malmedal la fram rettelse av punkt: Radost Evrope og tillleggspunkt: Flommen på Balkan på møtet.

Vedtak: Den fremlagte årsmelding vedtas enstemmig som årsmelding for Vennskapssambandet Norge- Vest-Balkan for perioden 2014-2016 med de rettelsene og tilleggspunkt som ble lagt fram under møtet.

Sak 4: Regnskap for perioden 2014-2016

Kasserer Harald Hegle la fram regnskap 2014-2016
Revisor anbefaler landsmøtet å godkjenne regnskapet for perioden.
Vedtak: Regnskapet 2014-2016 godkjennes

Sak 5: Budsjett 2016-2018

Kasserer Harald Hegle la fram budsjett for perioden 2016-2018
Vedtak: Det fremlagte forslag til budsjett godkjennes og legges til grunn for arbeidet i sambandet for kommende periode.

Sak 6: Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

Sak 7: Valg

Styreleder la fram styrets redegjørelse og forslag for sak 7.
Forslag fra sittende styre:
Sittende styret fortsetter fram til et ekstraordinært landsmøte våren 2017 og landsmøtet setter ned en arbeidsgruppe som har som mandat å jobbe fram forslag om enten en revitalisering eller avvikling av Sambandet.

(Se også notat til sak 7)

Rolf Fjellestad la fram forslag til nytt styret 2016-2018

Forslag: Leder – Rolf Fjellestad
Nestleder/sekretær – Franziska Wika
Kasserer – Bjørn Davidsen
Styremedlem – Jim Nerdal
Styremedlem – Harald Fåkvam
Vara – Peggy Davidsen

Det ble pause med påfølgende debatt om valg av styret.
Det ble holdt avstemning over to alternative forslag:

Vedtak: Rolf Fjellestads forslag til nytt styre ble vedtatt mot 3 stemmer.
Leder – Rolf Fjellestad (ny)
Nestleder/sekretær – Franziska Wika
Kasserer – Bjørn Davidsen (ny)
Styremedlem – Jim Nerdal (ny)
Styremedlem – Harald Fåkvam
Vara – Peggy Davidsen (ny)

Valgkomité: Ida Melhus (Leder) (ny)
Elsa Margrethe Wærum (ny)
Knut Solberg (ny)

Harald Hegle foreslo at det nye styre vurderer et ekstraordinært landsmøte eller innkalling til medlemsmøte i 2017. Det ble ikke stemt over forslaget.

Sak 8: Avslutning

Nyvalgt leder for Vennskapssambandet Norge- Vest-Balkan, Rolf Fjellestad, takket for tilliten og sendte en takk til avgått leder Wenche Malmedal og det gamle styret. Han inviterte til dialog og samarbeid for det fremtidige arbeidet i Vennskapssambandet.

Fjellestad orienterte forsamlingen om prosjektet «Blodvei – Gløym aldri».

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Vefsn og Hemnes kommune, støttet av Riksantikvaren med Narviksenteret, Helgeland Museum og Vennskapssamband som samarbeidspartnere. Billedkunstnere fra Norge og Serbia vil bli tilknyttet prosjektet for å lage en grafisk profil. Grunnskoleelever vil bli inkludert i arbeidet fremover. Åpning er 23. juni 2017. Langtidsplanen tar sikte på en utvidelse av prosjektet over Saltfjellet til Rognan.

Landsmøtedelegatene kom med en anmodning at Vennskapssambandet bør ha som oppgave å oppgradere alle minnesmerkene som er i dårlig forfatning.

Møtet ble avsluttet med lunsj.

Referent: Franziska Wika

Underskrift

Elsa Margrethe Wærum Knut Solberg

Vedlegg: Notat til sak 7

Til Sak 9 (7) – Valg

Før landsmøtet i 2010 hadde vi en lignende situasjon som nå der vi hadde en omfattende diskusjon om framtiden til Sambandet. Den gangen valgte vi å prøve videre for å se om vi kunne få revitalisert Sambandet. Som både årsmeldingen og medlemstallet viser har det ikke lykkes oss å få opp aktiviteten i denne perioden heller. Antall betalende medlemmer er synkende og andelen aktive medlemmer i Sambandet er svært få.

Styret i Sambandet har diskutert flere alternative veier å gå framover og vi har skissert tre alternativer:

* Sambandet fortsetter som nå med å være et mer eller mindre sovende vennskapssamband, men opprettholde medlemskontingent og håpe på en bedring

* Legge ned vennskapssambandet

* Knytte vennskapssambandet direkte opp mot de aktive vennskapskommunene og la Sambandet inngå som en del av vennskapsarbeidet de allerede driver med.

Styret fattet vedtak i januar 2016 om at stjernepunkt tre er den klokeste løsningen, nemlig å knytte Vennskapssambandet direkte opp mot de aktive vennskapskommunene. Vi ba valgkomiteen v/leder Arild Smolan om å starte arbeidet med å sette sammen forslag til et styre som gjenspeiler den løsningen.

Dette har ikke lykkes valgkomiteen å legge fram et forslag til nytt styre og valgkomiteens leder har trukket seg fra vervet.

Styrets forslag til løsning i den nåværende situasjon er at det sittende styret fortsetter fram til et ekstraordinært landsmøte våren 2017 og at det nå på landsmøtet settes ned en arbeidsgruppe som har som mandat å jobbe fram forslag om enten en revitalisering eller avvikling av Sambandet. En slik arbeidsgruppe bør fortrinnsvis bestå av et nåværende styremedlem, representanter fra vennskapskommuner, og vi bør etterstrebe å få noen yngre med i denne arbeidsgruppen. Denne arbeidsgruppen vil ha en funksjonstid fram til årsskiftet 2016/2017.

En evt nedlegging av Sambandet vil uansett ikke kunne skje på dette landsmøtet, da vedtektene krever at et slikt forslag må være lagt fram minimum to måneder før landsmøtet. Styret vil invitere landsmøtet til å drøfte de ovennevnte alternativene.

Wenche Malmedal
Leder