Årsmelding

April 2014– April 2016

Styret har i perioden bestått av:

  • Leder: Wenche Malmedal, Trondheim (AU)
  • Økonomiansvarlig: Harald Hegle, Trondheim (AU)
  • Sekretær: Ida Melhuus, Trondheim (AU)
  • Styremedlem: Franziska Wika, Mosjøen
  • Styremedlem: Harald Fåkvam, Mosjøen
  • Varamedlem: Anne –Kristine Bastholm, Mosjøen

Valgkomite:

  • Arild Smolan, Orkanger (leder)
  • Rolf Fjellestad, Hemnes
  • Sissel Torgersen, Hemnes

Revisor

  • Harald Mårnes, Hemnes

Aktiviteter i perioden

Styremøter

Styret har avholdt 4 styremøter, og 4 AU-møter. Alle styremøtene er gjennomført som telefonmøte og epost-møte. Alle AU-møtene har vært avholdt i Trondheim.

Hjemmesidene

Det har vært liten oppdatering av hjemmesiden www.njsamband.org. Det er lite tilfang av nytt stoff utover det enkelte styremedlemmer selv legger inn. Facebook-profilen til Vennskapssambandet er godt besøkt og der legges det inn mer info enn på hjemmesiden.

 Medlemsstatus

Per 31.12.2014 hadde vi 68 betalende enkeltmedlemmer og 1 bedrift. Per 30.04.2016 hadde vi 56 betalende enkeltmedlemmer, 3 kommuner (Vefsn, Hattfjelldal og Ørland) og 2 bedrifter (Sretan Put og Narviksenteret). Styret har avventet innkreving av kontingent for 2016 til etter landsmøtet.

Medlemskontakt

I perioden er det sendt en julehilsen og en sommer/høsthilsen til alle medlemmer. Det har vært noen få eposthenvendelser fra medlemmer som har blitt fortløpende besvart av leder.

Flommen på Balkan mai 2014

Da flomkatastrofen inntraff var Sambandet raskt ute med å tilby hjelp. Vi ble kontaktet av mange medlemmer som ønsket å bidra og vi valgte å ikke starte innsamlingsaksjon selv, men anbefalte medlemmer og kommuner å gi beløp til de ordinære hjelpeorganisasjonene. Vi bisto noen kommuner med å få kontakt direkte med vennskapskommuner i Serbia, slik at det ble gitt penger til konkrete prosjekter i de kommunene. Flere steder i Norge ble det arrangert konserter/arrangementer til støtte for flomofrene og Sambandet deltok aktivt på noen av disse. Vi ga også et større beløp (5000 kr) til Røde Kors sin innsamlingsaksjon.

Radost Evrope/ Joy of Europe

I 2014 deltok Norge på Radost Evrope med Vefsn Unge Strykere som reiste nedover med 10 unge musikanter. De imponerte stort, både på selve hovedarrangementet i Sava Center og også på flere konserter rundt om i Serbia.

I 2015 lyktes vi ikke i å få sendt noen til Beograd på Radost Evrope.

Vennskapshuset i Gornji Milanovac

Sambandet har deltatt i et prosjekt med sikte på å lage en plan for oppussing og modernisering av museet i vennskapshuset i Gornji Milanovac. Vi har vært søker og prosjekteier i prosjekteringsfasen, men har fattet vedtak om at vi ikke står som søker og prosjekteier for hovedfasen (gjennomføringsfasen). Vi ønsker imidlertid å stå som samarbeidspartner for vår søsterorganisasjon i Serbia, dersom en søknad skulle bli en realitet. Dette vil det bli informert mer om på landsmøtet.

Medlemstur

I perioden har det vært gjort flere forsøk på å arrangere medlemstur til Serbia og andre deler av Balkan. På grunn av meget lav interesse har det ikke vært mulig å gjennomføre medlemstur.

Diverse henvendelser

På Sambandets epost kommer det ofte henvendelser av diverse art. Hjelp til å finne jobb i Norge er en gjenganger. Ellers kommer det fra tid til annen henvendelser fra studenter/ forskere/turister som ønsker bistand i å komme i kontakt med aktuelle miljøer i Norge og på Vest-Balkan. De fleste henvendelsene kommer fra, eller dreier seg om Serbia.

Styrets vurdering av perioden:

Handlingsplanen som ble vedtatt på landsmøtet april 2014 var nøktern, men styret må erkjenne at målsettingene ikke er nådd på alle områder. Vi har vært opptatt av å ikke legge flere planer/sette i gang flere prosjekter enn det som har vært gjennomførbart. Med så få medlemmer er Sambandet sårbart og dersom vi tar på oss store oppgaver vil det være mye arbeid fordelt på få aktive personer. Museumsprosjektet har vært det ene prosjektet som har tatt mye av styrets (spesielt styreleders) tid og energi også i denne perioden.

Økonomi:

Ved inngangen til ny landsmøteperiode har Sambandet en ryddig og solid økonomi.